Gaeilge

 
 
 

Aidhmeanna

Is iad haidhmeanna atá againn mar fhoireann scoile ná

 1. An Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir i rith an lae.
 2. Dearcadh dearfach i dtreo na Ghaeilge a chothú sa scoil
 3. Taitneamh a bhaint as foghlaim na Gaeilge
 4. Éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríbhnóireacht a fhobairt ar bhealach comhtháite.
 5. Feasacht teanga agus feasacht cultúir a chothú

Sa scoil seo cuirfear béim ar éisteacht agus labhairt mar bhunús don litearthacht agus déanfaimid iarracht éisteacht, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht a fhorbairt ar bhealach comhtháite.

Cuirfear tús leis an léitheoireacht agus scríbhneoireacht go foirmiúil i rang a 2.

Déanfaimid iarracht sa scoil seo an Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is feidir i rith an lae.

 1. Ócáidí rialta i rith an lae, ám rolla, am lóin, ar maidin, ag dul abhaile
 2. Teachtaireachtaí
 3. Bainistíocht ranga
 4. Prionta sa timpeallacht-fograí, comharthaí, abairtí.
 5. Frása na seachtaine

 

Aims

Our aims as a staff for the teaching of Irish in Queen of Angels Primary School are as follows:

 1. To use Irish as often as possible during the day
 2. To create a positive attitude to Irish in the school
 3. To enjoy learning the Irish language
 4. That listening, speaking, reading and writing would be developed in an integrated manner
 5. To promote a knowledge of the Irish language and culture

In this school the emphasis will be placed on listening and speaking as a starting point towards literacy and we will endeavour to develop listening, speaking, reading and writing in an integrated manner.

Formal reading and writing will begin in 2 nd class.

We will endeavour to use the Irish language as often as possible during the day.

 • Regular occasions during the day – roll time, lunch time, in the morning, going home time.
 • Messages
 • Classroom management
 • Printed matter in the surrounds- notices, signs, sentences
 • Weekly phrase

 

Is cuid lárnach de phróiséas teagasc agus foghlaim na Gaeilge é an measúnú. Is fiú measúnú leanúnach a dhéanamh ar na scileanna teanga go léir ionas go mbeidh an múinteoir ábalta pleanáil chuí a dhéanamh. Seo iad na huirlisí a bheidh in úsáid againn.

 1. Liosta na bhfeidhmeanna teanga
 2. Dírbhreathnú an mhúinteora.
 3. Tascanna agus trialacha deartha ag an múinteoir
 4. Bailiúchán d’obair agus thoinscadail an pháiste

Sa scoil seo déanfaimid iarracht freastal ar éagsúlacht cumas na bpáistí trí éagsúlacht sna modhanna múinte agus sna straitéisí.